Friday, May 8, 2015

Nasihat Imam Ahmad

Nasihat Imam Ahmad
Ahmad bin Hanbal merupakan seorang imam yang paling banyak menghimpun Hadis dan berpegang teguh padanya, sehingga beliau benci menjamah kitab-kitab yang memuat masalah furu' dan ra'yu. 1

Beliau menyatakan sebagai berikut:
  • "Janganlah engkau taqlid kepadaku atau kepada Malik, Sayfi'i, Auza'i dan Tsauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil. 2  
  • Pada riwayat lain disebutkan: "Janganlah kamu taqlid kepada siapapun mereka dalam urusan agamamu. Apa yang datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, itulah hendaknya yang kamu ambil. Adapun tentang tabi'in, setiap orang boleh memilihnya (menolak atau menerima)" Pada masa lain dia berkata: "Yang dinamakan ittiba' iaitu mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, sedangkan yang datang dari para tabi'in boleh dipilih". 3
  • "Pendapat Auza'i, Malik dan Abu Hanifah adalah ra'yu (pikiran). Bagi saya semua ra'yu sama saja, tetapi yang menjadi hujjah agama adalah yang ada pada atsar (Hadis)" 4
  • "Barangsiapa yang menolak Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berada di jurang kehancuran" 5

Disalin dari Mukadimah Shifatu Shalati An-Nabiyyi Shallallahu ‘alaihi wa sallama min At-takbiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa edisi Indonesia Sifat Shalat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
-----------------------------------------------------------------
  1. Ibnu Jauzi dalam Al-Manaqib hal. 192
  2. Al-Filani hal. 113 dan Ibnul Qayyim dalam Al-I'lam (II/302)
  3. Abu Dawud dalam Masa'il Imam Ahmad hal. 276-277
  4. Ibnu Badul Barr dalam Al-Jami' (II/149)
  5. Ibnul Jauzi hal. 142